Privacybeleid

De Wolf Lezingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Waarborging privacybeleid
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Wolf Lezingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:
• uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op www.edwindewolf.nl. U ziet hier altijd de laatste datum van de wijziging. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2019.

De Wolf Lezingen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen heeft, kunt u hierover met ons contact opnemen via secretariaat@edwindewolf.nl.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Wolf Lezingen verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met De Wolf Lezingen, zoals websitebezoekers, boekkopers, opdrachtgevers en zakelijke contactpersonen. Onder De Wolf Lezingen is mede begrepen de website www.edwindewolf.nl.

Verzamelde persoonsgegevens
Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening op correcte wijze te kunnen verrichten. De Wolf Lezingen verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• verlenen en factureren van onze diensten;
• verzenden van onze nieuwsbrieven;
• afhandeling van boekbestelling;
• afhandeling van opdrachten voor lezingen en overige activiteiten;
• behandeling van informatie-aanvragen;
• treffen van maatregelen om onze dienstverlening te verbeteren.

Minderjarigen
De Wolf Lezingen heeft geen intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan deze informatie verwijderen.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Dat betekent dat uw gegevens versleuteld verzonden worden.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld onderstaande  maatregelen genomen.
• Alle personen die namens De Wolf Lezingen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Websitebezoek
Wij ontvangen gegevens als u onze website bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van websitebezoekers en om daarmee onze dienstverlening en website eventueel aan te passen.

Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de website en interesses van bezoekers te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Sociale netwerken
Op onze website zijn knoppen opgenomen die linken naar sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. We verwijzen u naar de privacyverklaring van deze sociale netwerken om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij per e-mail een nieuwsbrief aan geïnteresseerden. Wij sturen deze nieuwbrief alleen aan personen die hebben aangegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen en daarmee dus een abonnee zijn. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst waarmee de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de nieuwsbrief.

Boeken
Wij verkopen boeken via onze website www.edwindewolf.nl. Als u een boek bestelt, hebben we gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u te kunnen informeren over u bestelling. Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen) en betaalgegevens. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens die gerelateerd zijn aan uw bestelling zeven jaar bewaren.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Functionaris Gegevensbescherming
In het kader van de wet AVG kunnen we melden dat De Wolf Lezingen geen Functionaris Gegevensbescherming heeft, maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via secretariaat@edwindewolf.nl.